22 listopada 2016 roku odbyła się konferencja podsumowująca pierwszy rok działań operatorakultury.pl.

Na spotkaniu w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie razem z nauczycielami, animatorami i edukatorami kulturowymi rozmawialiśmy o edukacji kulturowej, uwzględniając dorobek praktyków i organizacji, które wyznaczają standardy pracy z dziećmi i młodzieżą. 

Czytaj więcej...

Program Narodowego Centrum Kultury - Bardzo Młoda Kultura poprzez szerokie spektrum działań chce zbliżyć do siebie oświatę i kulturę, dlatego w 16 województwach zostali wybrani operatorzy, którzy mają realizować konkretne projekty. W województwie śląskim operatorem programu jest Regionalny Instytut Kultury w Katowicach, realizując projekt operatorkultury.pl.

Chcemy wzmocnić rolę edukacji kulturowej, nauczyć dzieci i młodzież kreatywności, innowacyjnego działania, współpracy, zaufania, kompetencji medialnych i komunikacyjnych - wszystkiego tego, czego wymaga współczesne społeczeństwo. Aby uzyskać jeszcze lepsze efekty, wszystkim naszym działaniom w projekcie towarzyszy zarówno diagnoza, jak i ewaluacja, wzajemnie się przenikające. Poniżej opisujemy elementy składowe projektu operatorkultury.pl w 2016 roku.

Diagnoza jest jednym z najważniejszych etapów zadania. Zbadanie stanu i specyfiki edukacji kulturowej w województwie śląskim to priorytet, który pomoże nam w realizacji celów, które chcemy osiągnąć. Od kwietnia 2016 r. zespół projektowy przygotowuje narzędzia badawcze, które będą miały zastosowanie w przyszłych miesiącach.

Czytaj więcej...

W ramach promocji projektu odbyły się spotkania informacyjne w Tychach, Wodzisławiu Śląskim, Mykanowie, Bielsku-Białej oraz Rybniku Boguszowicach. Podczas spotkań prezentowaliśmy ideę operatorakultury.pl i programu Narodowego Centrum Kultury Bardzo Młoda Kultura, a także promowaliśmy udział w konkursie, przedstawialiśmy zasady uczestnictwa.

Czytaj więcej...

Projekt operatorkultury.pl zakładał wybór partnerstw, złożonych z przedstawicieli sektora kultury i oświaty, które następnie miały przejść cykl warsztatowy.

Czytaj więcej...

Wizje lokalne to spotkania, podczas których przedstawiciele Regionalnego Instytutu Kultury rozmawiają z partnerstwami na temat ich koncepcji działań edukacji kulturowej; wymieniają się pomysłami, inspirują się nawzajem i motywują. Ważnym elementem wizji jest spotkanie w miejscu realizacji projektu - w ten sposób można poznać bliżej jego specyfikę i zrozumieć koncepcję.

Wizje lokalne będą przeprowadzone do 31 sierpnia 2016 roku.

Partnerstwa wezmą udział w dwóch konsultacjach:

- metodycznej, która ma pomóc w doprecyzowaniu koncepcji przygotowanej przez partnerstwa w zakresie zgodności „metodycznej” (wpisanie się w założenia edukacji kulturowej; formy i metody kształcenia; opis środków i treści kształcenia),

- z dziedzin sztuki - uczestnicy projektu mają do wyboru: film, literaturę, sztukę wizualną, muzeum, teatr, muzykę, dziedzictwo kulturowe - będzie to spotkanie ze specjalistą-praktykiem w określonej dziedzinie. Podczas spotkania pomysły partnerstw zostaną poddane analizie.